Тести

1.     Укажіть, що НЕ відноситься до галузей права.

А кримінальне

Б релігійне

В конституційне

Г сімейне

2.     Укажіть, хто має право вето в Україні.

А Верховна Рада

Б Президент України

В  народ України

Г Голова Конституційного суду

3.     Укажіть вид соціальних норм, що закріплюються у свідомості як найбільш корисні чи розумні за певних умов поведінки й передаються від покоління до покоління

А право

Б мораль

В релігійні норми

Г звичаї

4.     Визначте, що НЕ є підзаконним актом

А Конституція України

Б Указ Президента України

В постанова Кабінету Міністрів

Г постанова Верховної Ради

5.     Укажіть, хто приймає закони в Україні

А Премєр-Міністр

Б Президент України

В Голова Конституційного суду

Г Верховна Рада

6.     Визначне що НЕ є ознакою права

А система норм

Б передається із покоління в покоління

В встановлено державою

Г має загальнообовязкову силу

7.      Укажіть дію, що регулюється нормами моралі

А не повернути книгу в бібліотеку

Б розбити магазинну вітрину мячем

В курити на шкільному подвірї

Г сказати батькам неправду

8.      Укажіть вид соціальних норм, що встановлюються й охороняються державою для регулювання відносин у суспільстві

А право

Б мораль

В релігійні норми

Г звичаї

9.     Відносини власності – це врегульовані законом правила

А володіння та розпорядження майном

Б користування майном

В розпорядження майном

Г володіння, користування та розпорядження майном

10.                 Визначне, що НЕ є ознакою правопорушення

А протиправність

Б недобросовісність

В вина

Г суспільна шкода

11.                 Укажіть дію, яка регулюється нормами права

А не повернути книгу в бібліотеку

Б не виконати прохання батьків

В не дотримуватись посту

Г сказати вчителю неправду

12.                 Укажіть, які права можна віднести до економічних прав людини

А кожна людини має право на громадянство

Б кожна людина має право на участь в управлінні своєю країною

В кожна людина має право на визнання перед законом

Г кожна людина має право на працю

13.                 Визначте, які права НЕ входять до переліку видів прав людини

А політичні

Б моральні

В особисті

Г культурні

14.                 Укажіть, яке право людини можна віднести до політичних прав

А кожна людина має право володіти майном

Б кожна людина має право на свободу переконань

В кожна людина має право на свободу мирних зборів і обєднань

Г кожна людина має право на відпочинок

15.                 Визначте, яка освіта – згідно з Конституцією України  - є загальнообовязковою

А вища                

Б професійно-технічна

В базова середня освіта

Г повна загальна середня освіта

16.                 Загальну декларацію прав людини було прийнято

А 2 вересня 1945 р.

Б 10 грудня 1948 р.

В 20 листопада 1959 р.

Г 20 листопада 1989 р.

17.                 Згідно з Конвенцією прав дитини дитиною вважається особа віком

А до 7 років

Б до 14 років

В до 16 років

Г до 17 років

18.                 Визначте навчальний заклад, що НЕ входить до системи загальної освіти

А гімназія

Б інститут

В ліцей

Г колегіум

19.                 Укажіть правильне твердження.

Свободи людини –

А визначаються державою

Б простір, у який держава не може втручатися

В найбільш повний перелік прав людини

Г можливість людини діяти за власним розсудом

20.                 Конвенцію прав дитини було прийнято

А 20 листопада 1989 р.

Б 2 вересня 1945 р.

В 10 грудня 1948 р.

Г 20 листопада 1959 р.

21.                 Індивідуальними членами громадських організацій можуть бути особи віком

А від 6 до 16 років

Б від 14 до 18 років

В від 14 до 35 років

Г від 18 до 35 років

22.                 Визначте, що НЕ є прикладом прямої демократії

А загальнонародне обговорення законопроектів

Б діяльність органів місцевого самоврядування

В вибори

Г громадські слухання

23.                 Укажіть, на який час може бути затримана особа за підозрою у скоєнні злочину

А 3 години

Б 72 години

В 24 години

Г 48 годин

24.                 Укажіть, хто має право часткової дієздатності

А інвалід дитинства по зору, 16 років

Б дитина-сирота, 15 років

В учень 4-го класу, 11 років

Г юнак 15 років, який має рахунок у банку

25.                 Визначте, що НЕ є обовязковою умовою при укладанні договору

А предмет

Б строк

В розмір

Г ціна

26.                 Укажіть приклад правомірного розпорядження майном

А Ольга взяла словник у бібліотеці

Б Сергій викинув у вікно шкільний глобус

В Надія написала вірш і послала його до літературного альманаху

Г Остап (13 років) подарував однокласнику свій мобільний телефон

27.                 Норми цивільного права регулюють

А право на отримання освіти

Б політичні права громадян

В право власності

Г екологічні права громадян

28.                 Власникові НЕ належить право

А володіння майном

Б користування майном

В розпорядження майном

Г конфіскація майна

29.                 Визначте, яка особа має неповну дієздатність

А дівчина 13 років

Б сімнадцятирічний студент коледжу

В девятнадцятирічний підсобний робочий на будівництві

Г учень 2-го класу

30.                 Укажіть, що НЕ є видом цивільно-правових договорів

А трудовий договір

Б договір дарування

В договір позики

Г договір найму житла

31.                 Укажіть визначення договору в цивільному праві

А письмовий документ, виданий довірителем іншій особі на певний строк

Б повчальний приклад

В взаємна угода про встановлення, заміну або припинення правовідносин

Г домовленість сторін

32.                 Визначте, яка особа має повну цивільну дієздатність

А дівчина 17 років, яка уклала шлюб

Б недієздатна особа

В шістнадцятирічний учень гімназії

Г дівчина 11 років

33.                 Визначте, що НЕ входить до переліку особливостей цивільно-правової відповідальності

А головна мета – компенсація завданої шкоди

Б можливість добровільного відшкодування

В позовний характер відповідальності

Г у разі скоєння правопорушення складається відповідний протокол

34.                 Укажіть з якого моменту настає шлюбна правоздатність

А з моменту укладання шлюбу

Б з отриманням паспорту

В з народження

Г одночасно зі шлюбною дієздатністю

35.                 Визначте, що НЕ є обовязковою умовою укладання шлюбу

А взаємна згода чоловіка і жінки

Б дозвіл батьків

В досягнення шлюбного віку

Г відсутність перешкод для укладання шлюбу

36.                 Укажіть, що є крайнім засобом сімейно-правового характеру, який застосовується за рішенням суду до батьків, що не забезпечують належне виховання дітей

А штраф

Б попередження

В позбавлення батьківських прав

Г призначення аліментів на дитину

37.                 Укажіть,що є однією з юридичних підстав укладання шлюбу

А взаємна любов

Б згода батьків на шлюб

В взаємна згода жінки та чоловіка

Г наявність повної середньої освіти

38.                 Укажіть правильне визначення поняття «працівник» відповідно до КЗпП

А людина, яка ремонтує сусідам електроприлади

Б особа, яка вчиться на перукаря

В приватний підприємець

Г людина, яка погоджується на виконання певної роботи за плату

39.                 Укажіть, на підставі чого виникають трудові відносини

А трудового договору

Б домовленості про вартість виконаних робіт

В взаємної зацікавленості сторін

Г матеріальної вигоди

40.                 Укажіть назву документа, що підтверджує право на заняття підприємницькою діяльністю

А паспорт громадянина України

Б довідка про відкриття банківського рахунку

В довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків

Г свідоцтво про державну реєстрації

41.                 Укажіть, який вид кримінального покарання НЕ може бути застосований до неповнолітніх згідно з Кримінальним кодексом України

А штраф

Б довічне увязнення

В виправні роботи

Г арешт

42.                 Визначте, що є ознакою злочину у переліку ознак правопорушення

А суспільна шкода

Б вина

В протиправність

Г кримінальна караність

43.                 Укажіть, із якого віку можливе притягнення особи до адміністративної відповідальності

А з 14 років

Б з 15 років

В з 16 років

Г з 18 років

44.                 Укажіть з якого віку можливе притягнення особи до кримінальної відповідальності

А з 14 років

Б з 15 років

В з 16 років

Г з 18 років

45.                 Укажіть, до кого потрібно звернутися жінці, яка хоче скласти заповіт

А до міліції

Б до нотаріуса

В до прокурора

Г до суду

46.                 Із якого віку дитина може звернутися до суду за захистом свої прав

А з 16 років

Б з 15 років

В з 14 років

Г з 17 років

47.                Укажіть, до кого потрібно звернутися дівчині, яка загубила паспорт

А до міліції

Б до нотаріуса

В до прокурора

Г до суду

48.                 Укажіть, яке право є природним і невідчужуваним

А право на громадянство

Б право на працю

В право на освіту

Г право на життя

49.                 Визначте, ще НЕ є адміністративним стягненням

А попередження

Б штраф

В позбавлення волі

Г виправні роботи

50.                 Визначте характер дієздатності особи, яка досягла 14 років

А може бути притягнутою до адміністративної відповідальності

Б отримує право голосу на виборах

В з дозволу батьків може влаштуватися на роботу у вільний від навчання час

Г може зареєструватися приватним підприємцем


Завдання на доповнення

1.     Продовжити речення.

Правила, вироблені суспільством чи групою людей у процесі спільного життя і діяльності, - це

А моральні норми

 

Б правові норми

 

В корпоративні норми

 

Г соціальні норми

 

2.     Продовжте речення.

 

Суспільні відносини, врегульовані нормами права, учасники яких наділені певними правами й обовязками, - це

 

А моральні відносини

 

Б правовідносини

 

В громадянські відносини

 

Г добросусідські відносини

 

3.     Правило – це

 

А неписаний закон, обовязковий для виконання

 

Б норма поведінки, певне положення, у якому відображено взірець діяльності або поведінки людини

 

В положення, вироблене суспільством чи групою людей у процесі спільного життя й діяльності

 

Г звичний порядок дій

 

4.      Норми моралі – це

 

А урегульовані правовими нормами правила поведінки

 

Б правила, що закріплюються у свідомості людей як найбільш корисні чи розумні за певних умов поведінки й передаються від покоління до покоління

 

В положення, вироблене суспільством чи групою людей у процесі спільного життя й діяльності

 

Г правила, у яких відображаються уявлення людей про добро і зло

 

5.      Продовжте речення.

 

Особи, які НЕ належать до громадянства жодної країни, - це

 

А біженці

 

Б іноземці

 

В апатриди

 

Г біпатриди

 

6.      Продовжте речення.

 

Особи, які мають громадянство двох і більше держав, це –

 

А патріоти

 

Б біпатриди

 

В апатриди

 

Г іммігранти

 

7.      Продовжте речення

 

Конфіскувати, тобто вилучити майно без компенсації, можна тільки за рішенням

 

А власника

 

Б органів самоврядування

 

В суду

 

Г прокурора

 

8.      Продовжте речення

 

Відповідно до Цивільного кодексу України особа здійснює свої цивільні права

 

А обовязково

 

Б при домовленості з членами родини

 

В вільно, на власний розсуд

 

Г при досягненні повноліття

 

9.      Продовжте речення

 

Договір за яким одна сторона передає другій стороні у власність гроші або речі, а остання зобовязується повернути таку суму грошей або рівну кількість речей, називається

 

А договір купівлі-продажу

 

Б договір майнового найму

 

В договір оренди

 

Г договір позики

 

10.                     Продовжте речення.

 

Протиправне виконання або неналежне виконання працівником своїх трудових обовязків кваліфікується як

 

А адміністративний проступок

 

Б цивільно-правовий проступок

 

В дисциплінарний проступок

 

Г злочин

         

 

Завдання, що мають шість варіантів відповідей,

 

серед яких лише чотири є правильними

 

 

 

1.     Визначте, чим правовідносини відрізняються від інших суспільних відносин?

 

1

виникають у зв’язку з приписами норм права

А 1,2,5,6

2

передбачають наявність прав і обовязків їхніх учасників

Б 1,3,4,6

3

підтримуються громадською думкою

В 2,3,5,6

4

караються громадським осудом

Г 1,2,4,5

5

охороняються державою

 

6

породжуються конкретними життєвими обставинами

 

 

 

 

2.     Укажіть права учнів

 

1

обирати профіль, форму навчання

А 1,2,3,4

2

брати участь у предметних олімпіадах

Б 1,3,4,6

3

виконувати правила внутрішнього розпорядку

В 1,4,5,6

4

обирати і бути обраним до органів шкільного самоврядування

Г 1,2,4,6

5

дотримуватися моральних та етичних норм

 

6

користуватися навчальною, культурною, спортивною базою навчального закладу

 

 

 

 

3.     Укажіть, які приклади ілюструють розпорядження майном

 

1

громадянин Ф. здає свою квартиру в місті в оренду

А 1,2,3,5

2

бабуся залишила онуку в спадок будинок

Б 1,3,4,5

3

мати заповіла дачну ділянку сину

В 2,3,5,6

4

Микита розірвав шкільний атлас

Г 1,4,5,6

5

Олена подарувала сестрі власноруч пошиту сукню

 

6

учні використовують шкільний сад для дослідницької роботи 

 

 

 

 

4.     Укажіть особисті немайнові права і обовязки

 

1

управляти майном, що належить малолітній дитині, без спеціального на те повноваження

А 1,2,3,5

Б 1,3,4,5

2

обовязок забрати дитину з пологового будинку

В 2,3,5,6

3

право на обовязок батьків визначити прізвище, імя та по батькові

Г 2,3,4,5

4

право батьків спільно вирішувати питання виховання дітей

 

5

право визначити місце проживання дітей

 

6

батьки і діти, які спільно проживають, можуть бути самостійними власниками майна

 

 

 

5.     Укажіть підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

 

1

за власним бажанням

А 1,2,3,5

2

прогул (зокрема відсутність на роботі більше 3-х годин протягом робочого дня без поважних причин)

Б 1,3,4,5

В 2,3,5,6

3

угода сторін

Г 2,4,5,6

4

поява на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного спяніння

 

5

поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу

 

6

відсутність на робочому місці протягом більше ніж чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності

 

 

 

 

6.     Укажіть, які заходи впливу застосовуються до неповнолітніх згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення

 

1

попередження

А 1,2,3,5

2

штраф

Б 1,3,4,5

3

догана або сувора догана

В 1,3,5,6

4

адміністративний арешт

Г 2,4,5,6

5

зобовязання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого

 

6

передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання

 

 

 

 

7.     Укажіть, які ситуації потребують втручання міліції

 

1

здійснено крадіжку

А 1,2,3,5

2

автомобіль проїхав на червоне світло

Б 1,3,4,5

3

батьки не дозволяють сину відвідувати дискотеки

В 1,2,4,6

4

сусіди влаштовують гучні вечірки після 23 години

Г 2,4,5,6

5

біля багатоповерхового будинку два тижні не вивозять сміття

 

6

мати примушує свого малолітнього сина жебракувати біля вокзалу

 

 

 

 

8.     Укажіть, хто згідно з Конституцією України має право законодавчої ініціативи

 

1

Міністр оборони

А 1,2,3,5

2

Генеральний прокурор

Б 3,4,5,6

3

Президент України

В 1,2,4,6

4

народні депутати України

Г 2,4,5,6

5

Кабінет Міністрів України

 

6

Національний банк України

 

 

 

9.     Укажіть підстави для втрати громадянства України, визначені законом

 

1

набуття громадянства на підставі фальшивих документів

А 1,2,5,6

2

вчинення тяжкого злочину

Б 1,3,4,6

3

невідмова від попереднього громадянства

В 2,4,5,6

4

відмова повнолітньої особи від громадянства за власною волею

Г 1,3,5,6

5

державна чи військова служба в іноземній державі

 

6

користування правами чи виконання обовязків іншої держави

 

 

 

 

10.           Укажіть, яке майно у випадку розірвання шлюбу буде вважатись сумісно нажитим і ділитиметься порівну

 

1

приватний будинок, побудований під час шлюбу

А 1,2,3,6

2

норкова шуба дружини, подарована чоловіком на річницю весілля

Б 1,3,4,5

В 2,3,5,6

3

дорога скрипка дружини, на якій вона грає у філармонії, де вона працює

Г 1,4,5,6

4

меблі

 

5

гроші

 

6

машина, куплена в кредит, за яким розраховувався чоловік

 


 

 

Завдання на встановлення відповідності інформації

 

1.     Установіть відповідність між сферами суспільних відносин та галузями права, які їх урегульовують

 

 

 

1

усиновлення дитини

А

кримінальне право

2

отримання спадщини

Б

фінансове право

3

крадіжка

В

сімейне право

4

порушення правил

дорожнього руху

Г

адміністративне право

 

 

Д

цивільне право

 

 

 

2.     Установіть відповідність між прикладом прав людини та видом прав

 

 

 

1

право на свободу думки,

совісті і релігії

А

політичні права

 

2

право брати участь в

управлінні своєю країною

Б В

економічні права

культурні прав

 

3

право на працю

Г

особисті права

 

4

право на освіту

Д

соціальні права

 

 

 

 

 

             

 

3.     Установіть відповідність між чергою спадкування та спадкоємцями, які належать до цих черг

 

 

 

1

перша черга

А

рідні дядько та тітка

2

3

4

друга черга

третя черга

четверта черга

Б

повнорідні й неповнорідні брати,сестри,дід,баба

 

 

В

діти,батьки,той із подружжя,який пережив іншого

 

 

Г

родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення

 

 

Д

особи, які проживали зі спадкодавцем однією сімєю не менше ніж 5 років до часу відкриття спадщини

 

 

 

4.     Установіть відповідність між віком особи та набуття прав згідно із Сімейним кодексом

 

 

 

1

14 років

А

настання шлюбного віку

2

18 років

Б

встановлення піклування

3

до 14 років

В

встановлення опіки

4

від 14 до 18 років

Г

можливість особисто звернутися

до суду

 

 

Д

встановлення прав між батьками і дітьми

 

 

 

   5.     Установіть відповідність між віком робітника та робочим часом, встановленим КЗпП для цих категорій працівників

 

 

 

1

14-15 років

А

40 годин

2

16-18 років

Б

24 години

3

старші 18 років

В

48 годин

4

до 14 років

Г

працевлаштування не допускається

 

 

Д

36 годин

 

 

 

6.     Установіть відповідність між учасником кримінального процесу та його правом

 

 

 

1

потерпілий

А

право оскаржити вирок

2

3

підозрюваний

підсудний

Б

право давати або відмовитись давати показання

4

слідчий

В

право проводити впізнання особи чи предмета

 

 

Г

право звернутися до суду з позовом, брати участь у судовому розгляді

 

 

Д

право надавати юридичну допомогу

 

 

 

7.     Установіть відповідність між правоохоронним органом та його характеристикою

 

 

 

1

2

3

4

міліція

прокуратура

нотаріат

адвокатура

 

А

добровільне професійне громадське обєднання, покликане згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу.

 

 

 

Б

державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань

 

 

В

система органів і посадових осіб, на які покладено обовязок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення

 

 

Г

це державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України

 

 

Д

самостійний централізований орган, що діє в системі правоохоронних органів та забезпечує захист від неправомірних посягань на суспільний та державний лад, права і свободи людини, а також основи демократичного устрою засобами та методами, що передбачені законом

 

8.     Установіть відповідність між об’єктом та суб’єктом власності.

 

 

 

1

громадянин К.

А

газове родовище

2

народ України

Б

військовий завод

3

територіальна громада міста

В

тролейбусний парк

4

держава

Г

будинок

 

 

Д

сніг

 

9.     Установіть відповідність між видом покарання та строком покарання

 

 

 

1

2

3

арешт

громадські роботи

виправні роботи

А

призначається військовослужбовцями строкової служби на строк від 6 місяців до 2 років

4

позбавлення волі на певний строк

Б

встановлюється на строк від 6 місяців до 2 років і відбувається за місцем роботи засудженого

 

 

В

встановлюється на строк від 1 до 15 років

 

 

Г

встановлюється на строк від 60 до 240 годин

 

 

Д

встановлюється на строк від 1 до 6 місяців і полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції

 

10.           Установіть відповідність між видом правопорушення та життєвою ситуацією

 

 

 

1

кримінальне

А

неумисне пошкодження чужого майна

2

адміністративне

Б

прогул

3

цивільно-правове

В

проїзд в автобусі без квитка

4

дисциплінарне

Г

викрадення автомобіля

 

 

Д

недотримання даного слова

 

 

 

Правові задачі

 

1.     17-літній Валентин улаштувався на роботу. Ніяких пільг на роботі він не отримав. (Консультація для юнака: адміністрація не права:робочий тиждень36 годин, відпусткакалендарний місяць, заборона ніч­них змін, позаурочної роботи, шкідливого виробництва.)

 

2.     Під час укладання трудового договору із 17-річним Олегом керівник підприємства наполягав на 38-годинному робочому тижні та наданні працюючому відпустки тривалістю 30 календарних днів. Яких порушень припустився власник підприємства?

 

3.     Молоді люди зареєстрували шлюб, коли дівчина вже чекала на дитину. Через місяць чоловік подав до суду заяву на розлучення. Якими мають бути дії судді? (Заяву не приймуть, оскільки розірвання шлюбу є неможливим, коли жінка вагітна або дитині ще не виповнилося року. Але жінка може подати таку заяву.)

 

4.     14-річний Петро перебігав вулицю в невстановленому для цього міс­ці. Дорогою в цей час рухався автомобіль «Шкода» зі швидкістю, яка була максимально допустима в межах міста. У той момент, коли Петро опинився на лінії руху лівого колеса, відстань між ним і автомо­білем становила 4 м 5 см, а гальмівний шлях автомобіля — 3 м 80 см. Однак відбувся наїзд на пішохода. Через тиждень Петро помер у лікарні. Кваліфікуйте дії водія. (Дії водія слід кваліфікувати як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Основним безпосереднім об'єктом цього злочину є безпека руху, а додатковим об'єктомжиття особи. Об'єктивна сторона злочину характеризується неналежним виконанням дій. які особа могла й мала вчинити відповідно до обстановкисвоєчасно загальмувати. Тобто в неї існувала технічна можливість зупинити автомобіль. Таким способом можна було уникнути наїзду. Отже прослідковується причинний зв'язок між бездіяльністю  і наслідком. Суб'єкт злочинуосудна особа, що керувала транспортним засобом. Суб'єктивний бік характеризується злочинною недбалістю.)

 

5.     Громадянин Коломиренко на ринку витягнув гаманця з кишені громадянина Афоніна, Через кілька хвилин Афонін помітив зникнення гаманця та підняв лемент. Черговий міліціонер затримав громадянина Коломиренка через його підозрілу поведінку, при цьому в нього було знайдено гаманець, що належав Афоніну. Дайте кваліфікацію діям громадянина Коломиренка (Дії громадянина Коломиренка слід кваліфікувати як незакінчений замах на крадіжку, оскільки він не зміг скористатися викраденим майном.)


 

 

Питання для ДПА (письмово)

 

 

 

1.   Права і свободи дитини у нашій країні.

 

2.   Що означає обов’язковість освіти згідно з Конституцією України

 

3.   Роль органів місцевого самоврядування для розвитку економічних відносин.

 

4.   Правові наслідки вчинення правочину неповнолітньою особою.

 

5.   Як держава захищає права дитини у сімї.

 

6.   Особливості праці неповнолітніх